Hoppa till innehåll

Mörrums Konståkningsförening

Föreningens Stadgar

STADGAR för MÖRRUMS KONSTÅKNINGSKLUBB
 Stiftade 1990-05-15, senast reviderade 2013-06-02
 
”Idrottens mål och inriktning”

Definition
Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Mål och inriktning
Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende. 
Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar. 
Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. 
Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.
  
§ 1 Ändamål 
Klubben har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning.
 Mörrums Konståkningsklubb, som är en självständig ideell klubb, skall inom ramen för dessa stadgar bedriva konståkning och skridskoskoleverksamhet.
 
§ 2 Hemort
  Klubben har sin hemort i Mörrum, Karlshamns kommun.

§ 3 Beslutande organ
Klubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§4 Medlemskap 
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.
 Ansökningen behöver inte bifallas, om det kan antas att sökande kommer att motarbeta klubbens intressen. 
Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av styrelsen.
 Genom beslut av årsmöte får person på förslag av styrelsen kallas till ständig medlem eller hedersmedlem i klubben.
Medlem har genom sitt medlemskap samtyckt till att föreningen antecknar medlemmens personuppgifter i föreningens register samt att uppgifterna, inom ramen för föreningens verksamhet, tillhandahålls tävlingsarrangörer, andra idrottsorganisationer och föreningens samarbetspartners även som att uppgifterna offentliggörs oavsett framställningsform.
 
§5 Medlemsavgift
 Medlem skall senast den 1 februari betala den årsavgift som årsmötet har bestämt.
 Ständig medlem betalar den engångsavgift som har bestämts av årsmötet.
 Hedersmedlem är befriad från avgift.
 Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.
 
§ 6 Utträde
 Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed ha lämnat klubben.
 Har medlemmen inte betalat föreskriven avgift till klubben, bestämmer styrelsen om avgiften skall betalas eller inte.
 Medlem som inte har betalat årsavgift under två år får anses ha begärt utträde ur klubben.
 
§ 7 Uteslutning
 Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att

– medlemmen har försummat att betala beslutade avgifter till klubben
– motarbetat dess verksamhet eller ändamål 
– brutit mot klubbens stadgar eller
– annars uppenbarligen har skadat klubbens intressen.
 
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.
 Fråga om uteslutning får inte avgöras, förrän medlemmen har fått tillfälle att yttra sig inom tre veckor.
 I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall göra, om han vill överklaga beslutet (se RF:s stadgar).
 Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.
 Beslutet om uteslutning får överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.
 Sedan beslut om uteslutning har fått bindande verkan, får klubben inte kräva den uteslutne medlemmen på avgifter.
 
§ 8 Medlems rättigheter och skyldigheter

a) Allmänt
Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster, som anordnas för medlemmarna, och till fortlöpande information om klubbens angelägenheter.
 Medlem skall följa klubbens stadgar och de beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom klubben.
 Medlem har inte rätt till klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.
 
b) Idrottslig verksamhet
 Medlem har rätt att delta i klubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
 Om medlemmen önskar delta i tävling eller uppvisning utanför Sverige skall styrelsen och Svenska Konståkningsförbundet lämna sitt samtycke.
 Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderta den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.
 
§ 9 Verksamhets- och räkenskapsår, arbetsår
Klubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1/5 – 30/4
 Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet det närmast påföljande året.
 
§ 10 Årsmöte, beslutsmässighet, yttranderätt
Årsmöte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
 Rösträtt har den som i vederbörlig ordning har betalat sina avgifter till klubben och under året fyller lägst 15 år. Dessutom har hedersmedlem rösträtt.
 Röstberättigad medlem har en röst. Rösträtt får inte överlåtas på annan.
 Såväl medlem som styrelsen får avge förslag/motion att behandlas av årsmötet.
 Förslag/motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget/motionen.
 Yttrande- och förslagsrätt på årsmöte har – förutom de röstberättigade medlemmarna – revisorerna och ledamöter av klubbens kommittéer samt motionär i vad avser egen motion.
 Ledamot av styrelsen har inte rösträtt i ärende om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning, vid val av revisorer eller annars vid avgörande av fråga för vilken ledamoten är ansvarig.
 
§ 11 Ordinarie årsmöte
Årsmötet äger rum årligen senast innan juni månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.
 Kallelse jämte dagordning för årsmötet översänds till medlemmarna senast två veckor före mötet eller kungörs inom samma tid av styrelsen i ortspressen eller genom anslag i klubblokal eller dylikt.
 Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
  
§ 12 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 6. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 11. Val 
– föreningens ordförande för en tid av ett (1) år
– fyra (4) styrelseledamöter för en tid av två år, väljes så att hälften avgår i samband med årsmöte
– två (2) suppleanter i styrelsen för en tid av ett år
– revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år
– ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande
 12. Övriga frågor
 
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.
  
§ 13 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
 Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
 När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran.
 Kallelse jämte dagordning för extra årsmöte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen eller genom anslag i klubblokalen eller dylikt.
 Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
 
§ 14 Valberedningen, sammansättning, åligganden
Valberedning består av två ledamöter varav en är sammankallande. Valberedningen sammanträder när sammankallande så bestämmer.
 Valberedningen skall i god tid tillfråga dem, vilkas mandattid utgår vid verksamhetsårets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
 Senast en vecka före årsmötet skall valberedningens förslag finnas tillgängligt för röstberättigade medlemmar.

§ 15 Revision och revisorer
Klubbens förvaltning och räkenskaper revideras av två revisorer, en ordinarie och en suppleant, som har utsetts av årsmötet.
 Styrelsens räkenskaper och övriga handlingar lämnas till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet.
Handlingarna skall efter verkställd revision jämte revisionsberättelse vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.
 Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
 
§ 16 Styrelsens sammansättning
 Styrelsen – som är klubbens högsta organ när möte inte hålls – består av ordförande och minst fyra (4) och högst åtta ordinarie ledamöter samt max 3 suppleanter. Suppleanterna är ständigt adjungerade till styrelsen.
 Styrelsen utser bland sina ledamöter vice ordförande, sekreterare, kassör, tränar- och utbildningsansvarig samt tillsätter de övriga befattningshavare som behövs.
  
§ 17 Styrelsens sammanträden, kallelse, beslutsmässighet
Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har styrelsens ordförande utslagsröst.
 Beslut fattas med acklamation (dvs med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering), om sådan begärs.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när styrelsen har beslutat härom eller på begäran av minst 4 ledamöter.
 Om ordförande anser det nödvändigt, får brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde.
 
§ 18 Överlåtande av beslutanderätt
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.
 
§ 19 Firmatecknare
Styrelsen tecknar föreningens firma eller utser den eller de personer som skall vara firmatecknare.

§ 20 Omröstning, valbarhet
Omröstning sker öppet, dock skall val ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.
 Vid omröstning, som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Om ordföranden inte är röstberättigad, avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
 Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.
 
§ 21 Ändring av stadgar och upplösning av klubben m m
För upplösning av klubben krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten. I fråga om upplösning av klubben krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.
 Ändring av föreningens stadgar skall ske genom beslut vid årsmötet. Beslut om stadgeändring fattas med enkel majoritet.
 I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas för bestämt idrottsbefrämjande ändamål. Beslutet jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, revisionsberättelse samt balans- och resultaträkningar skall omedelbart delges Svenska Konståkningsförbundet.
 
§ 22 Ordningsfrågor
 Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt Svenska Konståkningsförbundets stadgar, tävlingsreglementen och övriga föreskrifter.
 Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovan nämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.
 
Mörrum 2013-06-02