Hoppa till innehåll

Mörrums Konståkningsförening

Kallelse till årsmöte i Mörrums konståkningsklubb

Datum: 2023-06-20
Tid: 18:30
Plats: Hotel Carlshamn


Förslag till dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
 4. Val av två rösträknare.
 5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 8. Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
 9. Val av klubbens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.
 10. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.
 11. Val av revisor med suppleant för en tid av ett år.
 12. Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en till
  sammankallande.
 13. Motioner
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande
  Handlingar är tillgängliga 1 vecka innan mötet och skickas på begäran via info@mokk.se